Programy cezhraničnej spolupráce


Programy spolupráce sú doplnkom hlavných európskych programov, napríklad Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 alebo programov implementovaných v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach.

Program spolupráce je výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu.

Programy vytvoria priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.

Posilní sa spolupráca medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepší sa program vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy).

Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe,  podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

 
logo_Interreg V-A SK - CZ

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Európska komisia schválila dňa 11. júna 2015 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A SK – CZ).
 
Program spolupráce  Interreg V-A SK – CZ  106 046 429,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja    90 139 463,- EUR
Národné spolufinancovanie    15 906 966,- EUR
 
Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika na programové obdobie 2014 - 2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Národný orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika na programové obdobie 2014 - 2020 je Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.sk-cz.eu.
 
 
logo_Interreg V-A SK - AT
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Európska komisia schválila dňa 28. júla 2015 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A SK – AT).
 
Program spolupráce Interreg V-A SK – AT   89 285 509,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   75 892 681,- EUR
Národné spolufinancovanie   13 392 828,- EUR
 
Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Národný orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko na programové obdobie 2014 - 2020 pozostáva z troch spolkových krajín: Spolkovej republiky Dolné Rakúsko, Spolkovej republiky Burgenland a Spolkovej republiky mesta Viedeň.
Spoločný sekretariát má sídlo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave a pobočku na Magistráte mesta Viedeň.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.sk-at.eu.
 

logo_Interreg V-A PL - SK
Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
Európska komisia schválila dňa 12. februára 2015 program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A PL - SK).
 
Program spolupráce Interreg V-A PL – SK  182 339 676,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja  154 988 723,- EUR
Národné spolufinancovanie    27 350 953,- EUR
 
Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky.
Národný orgán pre program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 je  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke sk.plsk.eu.
 


logo_Interreg V-A SK - HU
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Európska komisia schválila dňa 30. septembra 2015 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A SK – HU).
 
Program spolupráce Interreg V-A SK – HU   183 304 694,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   155 808 987,- EUR
Národné spolufinancovanie     27 495 707,- EUR
 
Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 je Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť.
Národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 je  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu ako aj na facebookovej stránke programu https://sk-sk.facebook.com/skhu.eu/.
  

logo_CBC HUSROUA
Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020
Európska komisia schválila dňa 17. decembra 2015 program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko  – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na programové obdobie 2014 – 2020 (ENI CBC HUSKROUA 2014 - 2020).
 
Program ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020   81 347 200,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja    73 952 000,- EUR
Národné spolufinancovanie      7 395 200,- EUR
 
Riadiaci orgán pre program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na programové obdobie 2014 – 2020 je Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť.
Národný orgán pre program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na programové obdobie 2014 – 2020 je Úrad predsedu vlády Maďarska, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo regionálneho rozvoja a verejnej administratívy Rumunska, Ministerstvo ekonomického rozvoja a obchodu Ukrajiny.
Spoločný technický sekretariát pre program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na programové obdobie 2014 – 2020 je Széchenyi Programiroda so sídlom v Budapešti.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.huskroua-cbc.eu/.
  

 

 

Skočiť na hlavné menu