Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.

Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3) prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve.

Výzva z hľadiska jej vecného zamerania nadväzuje na výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15), ktorá bola uzavretá 31. 7. 2018 s tým, že oproti uvedenej uzavretej výzve došlo k rozšíreniu možností zamerania projektov (typov počiatočných investícií), v dôsledku čoho sú v rámci aktuálnej výzvy oprávnené nielen investície do zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, ale aj investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali. Oproti uvedenej uzavretej výzve došlo v aktuálnej výzve taktiež k vypusteniu podmienky poskytnutia príspevku, v zmysle ktorej boli žiadatelia povinní mať najneskôr ku dňu predloženia projektu začaté verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu. K vypusteniu danej podmienky došlo najmä v nadväznosti na prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018, v rámci ktorej boli spod pôsobnosti tohto zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom podľa tohto zákona, ktorým poskytovateľ poskytne na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 50 % a menej finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov projektu, v prípade ak nezačali verejné obstarávanie podľa predpisov účinných do 25.09.2018, alebo ak verejné obstarávanie začaté podľa predpisov účinných do 25.09.2018 zrušili v súlade s § 187d, resp. § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky (veľký podnik musí do aktivít súvisiacich s prevádzkou projektu zapojiť MSP).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 35 mil. EUR.     

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 - Produktové línie a podporované odvetvia pre doména RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu