Výzva zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Cieľom zverejnenej výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v oblastiach definovaných vo výzve.

Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu mikro-, malého a stredného podniku (MSP) a ktorá realizuje svoj projekt na území SR okrem Bratislavského kraja.

V rámci výzvy budú podporované projekty zamerané na sociálne inovácie realizované v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z právnych aktov a právnych predpisov SR a EÚ. Sociálna inovácia, ktorá má byť predmetom uvedenia na trh (komercializácie), musí mať najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu preukázateľne zabezpečenú prevádzkyschopnosť, resp. byť etablovaná do interných procesov žiadateľa.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 500 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 8. 2019

Typ výzvy: otvorená

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro-, malých a stredných podnikov v znení dodatku č. 1

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Vymedzenie oblastí prispievajúcich k rozvoju vedomostnej ekonomiky na účely výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Ako pracovať s výzvou


Skočiť na hlavné menu