Vzdelávanie AK EŠIF

 Séria školení pre EURO - úradníkov EŠIF
  
Dňa 05.  marca 2018 bol schválený vedúcim Úradu vlády SR aktualizovaný dokument vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020".

Dokument obsahuje hlavné ciele, princípy a spôsob realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

V rámci cyklu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu, platobných jednotiek, CKO, koordinátorov HP...atď) pripravujeme školenia, ktoré sú zverejňované na:

https://cpv.vlada.gov.sk/HumanResources/training-course/list
 

 
Na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/ je uverejnený zoznam pripravovaných školení na najbližšie obdobie, spolu s novinkami a aktualitami, súvisiacimi so vzdelávaním AK EŠIF. Na stránke tiež nájdete jednotlivé prezentácie k školeným témam  i ponuky prihlásenia sa na školenie.

Účastníci školení budú oslovovaní a pozývaní priamo cez kontaktnú osobu danej inštitúcie. Školenia sú určené len pre administratívne kapacity EŠIF, nie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov projektov.
 
 Vzdelávanie pre štandardizované pracovné pozície
 • Systém riadenia EŠIF na PO 2014 - 2020
 • Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje  a štátna pomoc
 • Programovanie na úrovni programovej dokumentácie
 • Merateľné ukazovatele
 • Strategické riadenie EŠIF a politika súdržnosti
 • Projektové riadenie I
 • Výzva a schvaľovací proces žiadostí o NFP
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Posudzovanie projektových zámerov a žiadostí o NFP  - vybrané ekonomické kritériá
 • Projektové riadenie II
 • Úvod do systému finančného riadenia a kontroly
 • Kontrola projektu v EŠIF
 • Nezrovnalosti a finančné opravy
 • Systém finančného riadenia pre PJ
 • Úvod ku kontrole verejného obstarávania
 • Úvod k pravidlám ochrany hospodárskej súťaže - protisúťažné praktiky vo VO
 • Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF
 • Monitoring na programovej a národnej úrovni
 • Monitoring na projektovej úrovni
 • Hodnotenie OP
 • Informačné a komunikačné opatrenia a nástroje
 • Práca v systéme ITMS2014+
 • ITMS2014+ pre administrátorov
 • Systém finančného riadenia a kontroly pre programy EÚS

CPV poskytuje pre neštandardizované pozície doplnkové, voliteľné vzdelávanie, potrebné pre výkon hlavných činností súvisiacich s koordináciou, riadením, implementáciou, finančným riadením, kontrolou a auditom EŠIF a získanie niektorých kompetencií.


V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na:
vzdelavanieakesif@vicepremier.gov.sk  


 


Skočiť na hlavné menu