Vzory CKO

Vzor CKO č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 1 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 7.3.2018 7.3.2018
2 2 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 7.3.2018 7.3.2018
3 2 Manuál procedúr 24.10.2019 31.10.2019
4 2 Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 24.10.2019 31.10.2019
5 2 Harmonogram výziev 23.2.2018 23.2.2018
6 3 Test štátnej pomoci 31.10.2018 31.10.2018
7 5 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 30.10.2020 31.10.2020
8 3 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 11.2.2016 11.2.2016
9 3 Poverenie  na vykonanie finančnej kontroly na mieste 29.4.2019 30.4.2019
10 4 Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste 29.4.2019 30.4.2019
11 5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 30.10.2020 31.10.2020
12 5 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 30.10.2020 31.10.2020
13 4 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 29.4.2019 30.4.2019
14 9 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 30.10.2020 31.10.2020
15 4 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 24.10.2019 31.10.2019
16 3 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia) 31.10.2018 31.10.2018
17 6 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania  30.10.2020 31.10.2020
18 6 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 30.10.2020 31.10.2020
19 4 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.10.2020 31.10.2020
20 1 Hodnotiaca správa projektového zámeru 5.2.2015 5.2.2015
21 6 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.10.2020 31.10.2020
22 4 Rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania) 30.10.2020 31.10.2020
23 3 Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov 24.10.2019 31.10.2019
24 2 Záverečná správa výzvy 31.10.2018 31.10.2018
25 3 Monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
26 3 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 31.1.2018 31.1.2018
27 2 Následná monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
28 9 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 30.10.2020 31.10.2020
    Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku možno počas krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe.
Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom alebo Certifikačným orgánom
   
29 1 Analýza rizík zákaziek do 1000 EUR 20.4.2015 20.4.2015
30 7 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 30.10.2020 31.10.2020
31 2 Mimoriadna monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
32   Zrušený vzor 31.10.2018 31.10.2018
33 1 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia (relevantné v prípade výdavkov vzniknutých na základe preddavkových platieb) 30.11.2015 30.11.2015
34 1 Zámer národného projektu 31.10.2017 31.10.2017
35 4 Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE 24.10.2019 31.10.2019
36 1 Minimálny štandard príručky pre odborných hodnotiteľov 22.12.2017 22.12.2017
37 1 Kontrolný zoznam k vypracovaniu Vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti (Vyhlásenia hospodárskeho subjektu) 31.10.2018 31.10.2018

Archív

Vzor CKO č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 1 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 11.12.2014 11.12.2014
2 1 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 11.12.2014 11.12.2014
3 1 Manuál procedúr 17.12.2014 17.12.2014
4 1 Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 17.12.2014 17.12.2014
5 1 Harmonogram výziev 17.12.2014 17.12.2014
6 1 Test štátnej pomoci 17.12.2014 17.12.2014
  2 Test štátnej pomoci 11.2.2016 11.2.2016
7 1 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 17.12.2014 17.12.2014
  2 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 30.11.2015 30.11.2015
  3 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 11.10.2017 11.10.2017
  4 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 23.2.2018 23.2.2018
8 1 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 17.12.2014 17.12.2014
  2 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 26.8.2015 26.8.2015
9 1 Poverenie  na vykonanie kontroly na mieste 17.12.2014 17.12.2014
  2 Poverenie  na vykonanie kontroly na mieste 11.2.2016 11.2.2016
10 1 Oznámenie o výkone kontroly na mieste 17.12.2014 17.12.2014
  2 Oznámenie o výkone kontroly na mieste 11.2.2016 11.2.2016
  3 Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste 31.10.2018 31.10.2018
11 1 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 17.12.2014 17.12.2014
  2 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 11.2.2016 11.2.2016
  3 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 26.10.2017 26.10.2017
  4 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 29.4.2019 30.4.2019
12 1 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 17.12.2014 17.12.2014
  2 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 11.2.2016 11.2.2016
  3 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 26.10.2017 26.10.2017
  4 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 29.4.2019 30.4.2019
13 1 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 17.12.2014 17.12.2014
  2 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 11.2.2016 11.2.2016
  3 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 31.10.2018 31.10.2018
14 1 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 22.12.2014 22.12.2014
  2 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 11.2.2016 11.2.2016
  3 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 28.3.2017 28.3.2017
  4 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 30.4.2018 30.4.2018
  5 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 31.10.2018 31.10.2018
  6 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 29.4.2019 30.4.2019
  7 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania  31.10.2019 31.10.2019
  8 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 30.4.2020 30.4.2020
15 1 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / Projektový zámer 22.12.2014 22.12.2014
  2 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 31.1.2018 31.1.2018
  3 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 31.10.2018 31.10.2018
16 1 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia) 5.2.2015 5.2.2015
  2 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia) 11.2.2016 11.2.2016
17 1 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 5.2.2015 5.2.2015
  2 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 11.2.2016 11.2.2016
  3 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 25.9.2017 25.9.2017
  4 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 20.12.2017 31.12.2017
  5 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania 31.10.2018 31.10.2018
18 1 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 5.2.2015 5.2.2015
  2 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 11.2.2016 11.2.2016
  3 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 2.5.2017 2.5.2017
  4 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 25.9.2017 25.9.2017
  5 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho konania ŽoNFP  po doplnení 31.10.2018 31.10.2018
19 1 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok  5.2.2015 5.2.2015
  2 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok 31.10.2018 31.10.2018
  3 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok 31.10.2019 31.10.2019
21 1 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 5.2.2015 5.2.2015
  2 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.11.2015 30.11.2015
  3 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 11.2.2016 11.2.2016
  4 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  11.10.2017 11.10.2017
  5 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 31.10.2018 31.10.2018
22 1 Rozhodnutia o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania) 5.2.2015 5.2.2015
  2 Rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania) 31.10.2018 31.10.2018
  3 Rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania) 24.10.2019 20.4.2019
23 1 Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov 5.2.2015 5.2.2015
  2 Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov 31.10.2018 31.10.2018
24 1 Záverečná správa výzvy 5.2.2015 5.2.2015
25 1 Monitorovacia správa projektu 5.2.2015 5.2.2015
  2 Monitorovacia správa projektu 26.8.2015 26.8.2015
26 1 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 5.2.2015 5.2.2015
  2 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 26.8.2015 26.8.2015
27 1 Následná monitorovacia správa projektu 2.4.2015 2.4.2015
28 1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 20.4.2015 20.4.2015
  2 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 30.11.2015 30.11.2015
  3 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 11.2.2016 11.2.2016
  4 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 22.12.2017 22.12.2017
  5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 30.4.2018 30.4.2018
  5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) - korigendum 1.6.2018 30.4.2018 30.4.2018
  6 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 31.10.2018 31.10.2018
  7 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 29.4.2019 30.4.2019
  8 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 31.10.2019 31.10.2019
30 1 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 26.8.2015 26.8.2015
  2 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 11.2.2016 11.2.2016
  3 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 30.4.2018 30.4.2018
  3 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) - korigendum 4.6.2018 30.4.2018 30.4.2018
  4 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 31.10.2018 31.10.2018
  5 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 29.4.2019 30.4.2019
  6 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 31.10.2019 31.10.2019
31 1 Doplňujúce monitorovacie údaje 26.8.2015 26.8.2015
32 1 Analýza rizík nadlimitných zákaziek 30.11.2015 30.11.2015
  2 Analýza rizík nadlimitných zákaziek 11.2.2016 11.2.2016
  3 Analýza rizík podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska 28.3.2017 28.3.2017
  4 Analýza rizík podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska 30.4.2018 30.4.2018
35 1 Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE 20.12.2017 20.12.2017
  2 Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE 31.10.2018 31.10.2018
  3 Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE 17.4.2019 30.4.2019

 
Skočiť na hlavné menu