Vzory CKO

Vzor CKO č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 3 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 30.4.2021 15.6.2021
2 2 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020 7.3.2018 7.3.2018
3 2 Manuál procedúr 24.10.2019 31.10.2019
4 3 Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 30.4.2021 15.6.2021
5 3 Harmonogram výziev 30.4.2021 15.6.2021
6 3 Test štátnej pomoci 31.10.2018 31.10.2018
7 6 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie 30.4.2021 15.6.2021
8 3 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste 11.2.2016 11.2.2016
9 3 Poverenie  na vykonanie finančnej kontroly na mieste 29.4.2019 30.4.2019
10 4 Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste 29.4.2019 30.4.2019
11 5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly 30.10.2020 31.10.2020
12 5 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly 30.10.2020 31.10.2020
13 5 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania) 30.4.2021 15.6.2021
14 10 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania 30.4.2021 15.6.2021
15 4 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 24.10.2019 31.10.2019
16 3 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia) 31.10.2018 31.10.2018
17 6 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania  30.10.2020 31.10.2020
18 7 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení 30.4.2021 15.6.2021
19 4 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.10.2020 31.10.2020
20 1 Hodnotiaca správa projektového zámeru 5.2.2015 5.2.2015
21 6 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30.10.2020 31.10.2020
22 5 Rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania) 30.4.2021 15.6.2021
23 3 Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov 24.10.2019 31.10.2019
24 2 Záverečná správa výzvy 31.10.2018 31.10.2018
25 4 Monitorovacia správa projektu 30.4.2021 15.6.2021
26 4 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 30.4.2021 15.6.2021
27 2 Následná monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
28 10 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 30.4.2021 15.6.2021
    Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku možno počas krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe.
Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom alebo Certifikačným orgánom
   
29 1 Analýza rizík zákaziek do 1000 EUR 20.4.2015 20.4.2015
30 8 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) 30.4.2021 15.6.2021
31 2 Mimoriadna monitorovacia správa projektu 31.1.2018 31.1.2018
32   Zrušený vzor 31.10.2018 31.10.2018
33 1 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia (relevantné v prípade výdavkov vzniknutých na základe preddavkových platieb) 30.11.2015 30.11.2015
34 1 Zámer národného projektu 31.10.2017 31.10.2017
35 4 Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE 24.10.2019 31.10.2019
36 1 Minimálny štandard príručky pre odborných hodnotiteľov 22.12.2017 22.12.2017
37 1 Kontrolný zoznam k vypracovaniu Vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti (Vyhlásenia hospodárskeho subjektu) 31.10.2018 31.10.2018

Archív vzorov CKO


Skočiť na hlavné menu