Zákazky povinne zverejňované na www.partnerskadohoda.gov.sk


Zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30.06.2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako CKO vydáva dňa 30.10.2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR (ďalej aj „metodický pokyn“) za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou prijímateľmi NFP v hodnote nad 50 000 EUR bez DPH a ich kontrole/finančnej kontrole zo strany RO/SO. V prípade projektov, u ktorých sa neuzatvára zmluva o poskytnutí NFP a NFP sa poskytuje len na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP (t.j. v prípadoch, kedy prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba) postupuje RO obdobne ako v prípade zmluvy o poskytnutí NFP.    

Metodický pokyn sa vzťahuje na zákazky spolufinancované z fondov EFRR, ESF, KF, ENRF a programov EÚS, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 50 000 EUR, pričom ide o zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO (ďalej len „zákazky nad 50 000 EUR“) a zároveň je splnená podmienka, že takáto zákazka nie je zadávaná cez elektronické trhovisko alebo s využitím elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu (napr. EVO).

Tento metodický pokyn sa vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou podľa prílohy č. 1 k ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby), ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 50 000 EUR.

Zverejňovanie zákaziek nad 50 000 EUR

Archív

Skočiť na hlavné menu